Hey KDFN,
Check out this special song Cory Holway translated for Valentines day!
Turn your sound on to hear the pronunciations.
_____
Ä́mą Ä́tà Ä́tsų Ä́tsì
Łų̀ kwä̀shäw nik’ets’ídli
Łų̀ kwä̀shäw nik’ets’ídli
Łų̀ kwä̀shäw nik’ets’ídli
Ä́mą Ä́tà Ä́tsų Ä́tsì
Łų̀ kwä̀shäw nik’ets’ídli
Mom Dad Grandma Grandpa
I love you very much
I love you very much
I love you very much
Mom Dad Grandma Grandpa
I love you very much